Klachtenprocedure

Als professioneel regressie- en reïncarnatietherapeut en lid van de beroepsvereniging NVRT, die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden bewaakt, wil ik graag dat je tevreden bent over je sessie(s). Een enkele keer kan dat anders lopen. Je kunt dan de volgende weg bewandelen:

a. In eerste instantie komt de klacht, mondeling of schriftelijk, bij mij (Tipi Counseling) terecht. Wij proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in een gesprek tussen ons er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze weg kan wel veel langer duren.

b. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon, die niet verbonden is aan de NVRT. Hij/zij kiest geen partij, noch voor de cliënt, noch voor de therapeut. De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat de cliënt, de therapeut en de klachtenfunctionaris samen naar een oplossing zoeken. Via de link www.quasir.nl/klachtenbehandeling/klachtdoorsturen/ kun je jouw klacht aanmelden.

c. Ben je ontevreden met de onder b) geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie. Deze commissie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is voor de jou een laagdrempelig alternatief om de stap naar de burgerlijke rechter te vermijden. Ga hiervoor naar www. zorggeschil.nl/melding/.

De Geschillencommissie lijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschillencommissie een uitspraak. Deze is bindend en je hebt nog de mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. De rechter zal een bindend advies doorgaans slechts marginaal (beperkt) toetsen. Dat houdt in dat de rechter nagaat of het advies op een juiste manier tot stand is gekomen en of het voldoende is gemotiveerd. Alleen als dit niet in orde is, zal de rechter je zaak opnieuw beoordelen.

Voor uitvoerige informatie over het klachtenreglement van de Stichting Zorggeschil verwijs ik je naar hun klachtenreglement.